YapanTown

80 tekstów – auto­rem jest Yapan­Town.

Ok­ropne uczu­cie wy­pełnia wnętrze mej czaszki.
Nie pot­ra­fię go naz­wać, ok­reślić, scharakteryzować.
Strach spra­wia, że ciało kur­czy się w so­bie i parzy z bólu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 sierpnia 2012, 01:03

Boję się że gdy umrę, ludzie będą opo­wiadać in­nym ile dla nich znaczyłam, jak dob­rze mnie zna­li, jak bar­dzo za mną tęsknią. Będą pow­tarzać mi­liony tych sa­mych py­tań, ocze­kując co­raz to now­szych od­po­wie­dzi. Przyssą się do mo­jego życiory­su niczym pi­jaw­ki, głod­ne krwi i sen­sacji, a ja i tak będę sa­ma, słuchając jak co­raz to now­sze kłam­stwa wypływają z ich ja­dowi­tych ust. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 listopada 2011, 21:52

i nie pot­rze­buję ni­kogo. życie sa­memu też jest zajebiste. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 października 2010, 15:18

i gdy po­pełniam błąd, chciałabym abyś wy­ciągnęła po­mocną dłoń,
a nie ro­biła mi ko­lejną awan­turę z te­go po­wodu, i rzu­cała wyzwiskami. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 12 października 2010, 09:43

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 22 sierpnia 2010, 21:28

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 14 lipca 2010, 17:21

cza­sami trze­ba podjąć de­cyz­je, które nie za­dowolą każdego. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 7 lipca 2010, 07:51

Uciekał od prob­lemów mając piep­rzoną nadzieję, że gdy wróci sa­me znikną. Nies­te­ty, życie to nie baj­ka wyp­ro­mowa­na przez Dis­ney Chan­nel. Tu­taj ta­kie cu­da jak wspa­niała miłość do końca życia nie zdarzają się, a jeśli już, to w kil­ku mar­nych przy­pad­kach. Na pew­no nie w jego. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 5 lipca 2010, 15:55

wchodząc do mo­jego ser­ca, proszę, omi­jaj wy­palo­ne dziury i rany.
nie py­taj dlacze­go, chcę po pros­tu aby tym ra­zem było bezboleśnie. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 29 czerwca 2010, 22:34

chy­ba za dużo wy­magam od życia, a za mało od sa­mej siebie. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 17 kwietnia 2010, 16:06
YapanTown

YapanTown.

Zeszyty
  • Ukochane – Myśli które mną kierują.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

YapanTown

Użytkownicy
X Y Z
Kalendarz
Aktywność